ตัดผม1

หมดปัญหาดราม่าลูกงอแงไม่ยอมตัดผมก็คราวนี้ละค่า เมื่อรัฐบาลออกประกาศนักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเริ่มใช้ 1 พค.นี้ เรานำข่าวมาฝากคุณพ่อคุณแม่ชาว “HerKid รวมพลคนเห่อลูก” กันค่า บ้านไหนลูกเข้าไปฝ่ายปกครองบ่อยเพราะเรื่องไม่ยอมตัดผมคงโล่งอกกันเลยค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร? ตามมาดูกันเลย…

ตัดผม2

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา “(1 พ.ค. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563″
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ต้านหลังต้องยาว
ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
(2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย
ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(3) ไว้หนวดหรือเครา
(4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
ข้อ 6 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต
ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

ตัดผม3

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีต้อนรับเดือนพค.63 กันนะคะ เชื่อว่าคงทำให้คุณพ่อคุณแม่โล่งใจไปอีกเปราะหนึ่งนะคะ สำหรับบ้านที่ชอบมีปัญหาเรื่องลูกไม่ยอมตัดผมค่า อย่างไรต้องขอขอบคุณประกาศราชกิจจานุเบกษา กับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะ คราวหน้าจะมีสาระดีๆน่าสนใจอะไรมาฝากคุณพ่อคุณแม่ชาว “HerKid รวมพลคนเห่อลูก” กันอีก ห้ามพลาดติดตามกันต่อคราวหน้านะคะ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ…

เครดิตข้อมูล : HerKid รวมพลคนเห่อลูก
อ่านประสบการณ์​อื่นๆ >>>อย่าเปรียบเทียบหนู! รู้ไหมทำหัวใจสลาย?

Comments