aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvMTM0LzY3MDQyOS9iYW5rZ292LmpwZw==

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันออมสิน” และธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกําหนดการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน ไว้ดังต่อไปนี้

22222

 

ที่มา : ไทยโพสต์
เรียบเรียงโดย : HerKidรวมพลคนเห่อลูก
อ่านประสบการณ์​อื่นๆ >>> เตือนภัยเงียบ เด็ก2ขวบติดมือถือส่อทำสายตาสั้น 900ในปีเดียว

Comments