Carnation Webfilm Soldier - Thumbnail

เงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม:
ประกาศรายชื่อผู้ชนะบนหน้าแฟนเพจ HerKid รวมพลคนเห่อลูก ในวันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และผู้ชนะกิจกรรมต้องยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. โดยผู้ชนะจะต้องส่งข้อความมาทางกล่องข้อความบนหน้าแฟนเพจ HerKid รวมพลคนเห่อลูก พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ หากผู้ชนะที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับมาภายในวันที่กำหนดตามรอบกิจกรรมด้านบน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนะคะ

ผู้ชนะกิจกรรมทั้ง 100 ท่าน จะได้รับรางวัลเสื้อยืดอาชีพในฝัน จากนมผงคาร์เนชัน รางวัลละ 1 ตัว (รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 89 บาท) โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะกิจกรรมยืนยันการรับสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์การร่วมสนุก 1 ท่าน/รางวัล ให้ได้รับรางวัลสูงสุดเท่านั้น เรื่องราวต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อ บุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เรื่องราวที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด รางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยอีเมล์ จดหมายทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางใดก็ตามที่เห็นเหมาะสม หากไม่สามารถติดต่อได้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของเรื่องราว ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ และจะต้องไม่นำเรื่องราวภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องราวภาพถ่าย คลิปวีดีโอ นั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหารูปภาพ ข้อมูลต่างๆ หรือเรื่องราวทั้งหมด ที่ผู้ร่วมสนุกใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ร่วมสนุกหรือผู้ลงทะเบียนยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใด รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

ผู้ชนะที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

ผู้ร่วมสนุก อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

Comments