1

เงื่อนไขการร่วมสนุก
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะบนหน้าแฟนเพจ HerKid รวมพลคนเห่อลูก ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 และยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น .โดยผู้ชนะจะต้องส่งข้อความมาทางกล่องข้อความบนหน้าแฟนเพจ HerKid รวมพลคนเห่อลูก พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ หากผู้ชนะที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับมาภายในวันที่กำหนดตามรอบกิจกรรมด้านบน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนะคะ

• ผู้ชนะกิจกรรมทั้ง 50 ท่าน จะได้รับรางวัล เสื้อยืดจากนมผงคาร์เนชัน รางวัลละ 1 ตัว (รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 89 บาท) โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 60 วัน (นับถัดจากวันที่ยืนยันการประกาศผล)

• ขอสงวนสิทธิการร่วมสนุก 1 ท่าน/รางวัล ให้ได้รับรางวัลสูงสุดเท่านั้น

• เรื่องราวต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อ บุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด ขอสงวนสิทธิในการลบ ข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิเรื่องราวที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้

• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

• บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยอีเมล์ จดหมายทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางใดก็ตามที่เห็นเหมาะสม หากไม่สามารถติดต่อได้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของเรื่องราว ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ และจะต้องไม่นำเรื่องราวภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องราว ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ นั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

• เนื้อหารูปภาพ ข้อมูลต่างๆหรือเรื่องราวทั้งหมด ที่ผู้ร่วมสนุกใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ร่วมสนุกหรือผู้ลงทะเบียนยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใด รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

• บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

• ผู้ชนะที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

• ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด

• ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

Comments