รูปภาพ2

ชื่อจริงลูกพ่อแม่ต้องคิดและหาชื่อที่มีความหมายดีๆ วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตั้งชื่อจริงลูก ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว ชื่อมงคลไม่ซ้ำใคร แถมความหมายดี๊ดี มาฝากคุณแม่ชาว HerKid รวมพลคนเห่อลูก กันค่ะ ไปดูกันได้เลย

รวมชื่อที่เรานำมาฝากในวันนี้มีแต่ชื่อจริงเพราะๆ เรามาเริ่มจากชื่อเด็กผู้ชายก่อนเลย 

หมวด ก.

กมลภู ก้องกิดากร  การัณยภาส กตัญญู กญิฏฐ์  กิตติกวิน กมลภู กษิดิ์เดช

หมวด ข.

ขันติ เขมทัต เขมนันท์ เขมรุจิ เขมินท์ ขรินทร์ทิพย์ ขจรศักดิ์ ขจรพล ขจรเกียรติ์

หมวด ค.

คณพศ คณัสนันท์ คณิน คณิศร คณุตม์ คันธารัตน์ คิรากร คุณานนต์ คนธรรพ์ คเณศ คณิติน คณาธิป คณพัฒน์  คทาธร  คณนันท์  คชาชาติ

หมวด ฆ.

โฆสน  ฆราเวสน์ โฆสวันต์ งามพงศ์

หมวด จ.

จักภัทร  จารุกิตติ์  จิณณวัตร  จิรกร  จิณณ์  เจตนิพัทธ์  จารุพิชญ์  จันทรัช  จรัสพงศ์  จันทกานต์  จรัณธร  จักราวุธ  จักรกฤษณ์

หมวด ฉ.

ฉัตรมงคล  เฉลิมวงศ์  ฉัตรพิศุทธิ์  ฉัฐดนัย  ฉลาดเลิศ  ฉัตรจักร  ฉันทพัฒน์ ฉันทัช

หมวด ช.

ชนัญญู  ชนม์ภูมิ  ชญานนท์  ชนกชนม์  ชนัตร  ชฏาธาร  ชนวีร์  ชคัตตรัย ชินดนัย  ชัชนนท์  โชติภณ

หมวด ญ , ฐ , ณ

ญาณาธิป    ญาณันธร  ญาโญทัย  ญาณศรณ์  ฐานพัฒน์  ฐิติกร  ฐิตินัส  ฐิติวัสส์  ณัฐสิทธิ์  ณัฐสุต  ณัฐภาส

หมวด ด.

ดนุนันท์  ดรัณ  ดลฤทธิ์  เด่นคุณ  เด่นภูมิ  เดชาธร  ดิลกธรรม

หมวด ต.

ตนุภัทร  ติณณภพ  เตชทัต  ตรัยคุณ  ถาร์พร  ถิระ  ถิรเจตน์  ถิรวิทย์

หมวด ท.

ทนุธรรม  ทยากร  ทวิภาค  ทักษ์ดนัย  ทัตทน  ทำนุรัฐ  ทินภัทร  ทีฆทัศน์

หมวด ธ.

ธรชิต  ธรรมธัช  ธันยบูรณ์  ธิติสรรค์  ธีรดนย์  ธันยบูรณ์

หมวด น.

นนทพัทธ์  นพวิชญ์  นรธีร์  นันธ๓พ  เนติธร  ไนยชน

หมวด บ.

บรรณวิทณ์  บวรทัต  บัญญพนต์  บุณยกร  บุรธัช  บูรณ์พิภพ

หมวด ป.

ประภวิษณ์  ปวรุตน์  ปรมะ  ประภวิษณ์  ปัญญากร   ปาณัสม์  ปิยพัทธ์  ปุณณภพ

หมวด พ.

พงศ์ปณภพ  พชรดนัย  พยนทกร  พรพิพัฒน์  พรหมพิริยะ  เพทาย  พลศรุต  พัทธดนย์  พิชญุตมิ

หมวด ภ.

ภคิน  ภพนิพิฐ  ภัทรศัย  โภคิน  ภาคิน  ภูมิรพี  ภุชิสส์

หมวด ม.

มติมนต์  มนัญชัย  มนัสวิน  มโนพัศ  เมธิชัย  เมธพนธ์

หมวด ย.

ยศกร  ยศนนท์  ยศพัฒน์  ยศวร  ยศวริศ  ยสินทร์  ยิ่งคุณ

หมวด ร.

รณพีร์  ร่มธรรม  รวินันท์  รังสิมันตุ์  รัชชานนท์  ราเมนทร์  รุจิสรรค์

หมวด ล.

ลภน  ลภัส  ลัทธพล  ลาภิน  ลาภิส

หมวด ว.

วชิรวิทย์  วทัญญู  วรรณธัช  วรเมธ  วัชสัณห์  วิชญ์พล  วีราทร  เวชพิสิฐ  วุฒิภัทร  เวทิศ

หมวด ศ.

ศตคุณ  ศรัญย์ภัทร  ศราวิน  ศักดินนท์  ศานติบูรณ์  ศาตนันท์  ศิรชัช  ศุทธวิร์  ศุภสิน

หมวด ส.

สรชัช  สัณหณัฐ  สัภยา  สิรดนัย   สุกนต์ธี  โสภณวิชญ์

หมวด อ.

อชิระ  อริญชย์  อัครวินท์  อัทธนีย์  อาชัญ  อุภัยภัทร  เอื้อการย์  โอบนิธิ  อิงครัต

20258223_1516377908414105_5051368916009223704_n

ต่อมาเป็นชื่อจริงของเด็กผู้หญิงเพราะๆ กันบ้าง

หมวด ก.

กชนิภา  กนกพิชญ์  กนต์รพี  กมลเนตร  กรัญฑา  กวินธิดา  การต์ธีรา  กัญจยพร  กุลนิษฐ์  เกณิกา

หมวด ข.

ขนบพร  ขวัญจิรา  ขวัญหทัย  ขัชพร  ขีโรชา  เขมจิรา  เขมิกา  เขมินทรา  เขมิสรา

หมวด ค.

คณภรณ์  คณัสนันท์  ครองขวัญ  คริษฐา  คันธารัตน์

หมวด จ.

จรรยมนฑน์  จังคนิภา  จารวี  จิณณพัต  จิณห์นิภา  เจตปรียา  จัรณา  จินต์จุฑา

หมวด ฉ.

ฉัตรพร  ฉันท์ชนิต  ฉันทชา  ฉันทพิชญา  ฉันหทัย

หมวด ช.

ชญานิน  ชัญญานุช  ชัยรัมภา  ชาคริยา  ชินารมย์  ชีวาพร  ชุติมณฑณ์  โชติกา  ชลกร

หมวด ญ.

ญาณกร  ญาณธร  ญาณณัจฉรา  ญาณิศา  ญาดา  ญาตาวี

หมวด ฐ.

ฐปนัท  ฐานนันท์  ฐานิกา  ฐายินี  ฐปนา

หมวด ฑ , ณ

ฑิมพิกา  ณัชชนม์  ณัฏฐนิช  ณัฐวลัญช์  ณิช  ณิชารีย์

หมวด ด.

ดมิสา  ดรัลพร  ดารินทร์  ดวงดาว ดวงใจ  ดวงตา

หมวด ต.

ตทิสา  ตรีทิพยนิภา  ตวิษา  ต้องตา  ต้องใจ  ติชิลา  ติณณา  ตีรณา  เตชินี  ตุลยา

หมวด ถ.

ถลัชนันท์  ถวิกา  ถาวรีย์ ทวีติยา  ทัตพิชา  ทันมณี  ทิปกา  ทินสิริ

หมวด ธ.

ธดากรณ์  ธนารีย์  ธมนวรรณ  ธัญชนก  ธาวินี  ธิษณามดี  ธีริศรา  ธุวพร

หมวด น.

นพิษฐา  นรกมล  นัยน์ภัค  นันท์สินี  นีรัมพร  นิกข์นิภา  นุชนพิน  นุชรดี

หมวด บ.

บุลลา  บุณฑรีก์  บุรัสกร  เบญญาภา

หมวด ป.

ปกิตตา  ปพิชญา  ปริชญา  ปริญญา  ปัณชญา  เปมนีย์

หมวด ผ.

ผณินทรา  ผริตา  ผลิดา  ผโลทัย

หมวด พ.

พจณิชา  พรนัชชา  พรรวรท  พลวลี  พาณิพัค  พิชามนญชุ์  แพรววนิต

หมวด ภ.

ภคพร  ภัคธีมา  ภรภัทร  ภาคินี  ภูริชญา  ภูษิดา  ภูงาม

หมวด ม.

มุกตาภา  มโนชา  มันตรินี  มิ่งกมล  เมธาพร

หมวด ย.

ยชนา  ยมลภัทร  ยลรดี  ยวิษฐา

หมวด ร.

รชนิศ  รติมา  รมย์ธีรา  รักษิณา  รินรดา  รุ่งไพลิน

หมวด ล.

ลักษณพร  ลักษิกา  ลัลน์ลลิต  ลัลนา

หมวด ว.

วชิรญาณ์  วรรณกร  วรวลักษช์  วรัญชลี  วารุณอร  วิชิตา  วีรภิทรา  เวณิกา

หมวด ศ.

ศรัณย์พร  ศวิตา  ศิรภัสสร  ศวิตา  ศิรภัสสร  ศิลป์ศุภา  ศิศิรา

หมวด ส. 

สมิตา  สรสิชา สโรชา  สันธิรา  สิรีธร  สุทธญาณ์  สุพิชญา  สุวัรา

หมวด อ.

อคิราภ์  อชิรญาณ์  อรกานต์  อักษอกา  อัยยา อิชยา  อุรัสยา  เอื้อการย์

เป็นไงกันบ้างคะ สำหรับชื่อที่เรานำมาฝากในวันนี้โดนใจกันบ้างหรือเปล่าใครที่กำลังหาชื่อดีมีความหมายสามารถหาได้ที่นี้รับรองว่าทุกชื่อดีและมีความหมายแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่กับ “HerKid รวมพลคนเห่อลูก” ผู้นำด้านการแชร์ประสบการณ์เด็ดๆแม่และเด็กได้ทุกวัน คลับ HerKid เว็บนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงนะคะ

เครดิตข้อมูล : HerKid รวมพลนเห่อลูก

อ่านทริคเด็ดอื่นๆ >>> อุทาหรณ์จากเรื่องจริง!!! ลูกน้อยกับไม้แขวนเสื้อ ภัยเงียบที่เราคาดไม่ถึง

Comments